Stanovy sdružení

 
 
 
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
 
1) Název sdružení je: „občanské sdružení Téma dne” (dále jen ”sdružení”);
2) Sídlem sdružení je Mladá Boleslav — adresa: 17. listopadu 1195, 293 01 Mladá Boleslav.
3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky.
4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.
5)  Předsedou sdružení je Jan Kurka, narozen 16.1.1984, bytem 17. listopadu 1195, 293 01 Mladá Boleslav, jeho funkční období je tříleté a končí 17. srpnem 2013.
 
 
čl. II
Cíle činnosti
1. Cíle sdružení jsou:
a) Podporovat uplatnění principů svobody a tolerance v každodenním životě občanské společnosti, jakož to jednoho ze základních principů demokratického právního státu.
b) Otevírání problematických společenských témat a vedení celospolečenské diskuse nad jejich řešeními.
c) Šířit společenskou a kulturní osvětu.
 
 
čl. III
Náplň a formy činností
1) Činnosti sdružení směřují k dosažení cílů sdružení. Náplň činností sdružení nesmí odporovat cílům sdružení.
2) Mezi formy činností patří zejména:
a) pořádání kulturních a vzdělávacích akcí
b) pořádání informačních a osvětových kampaní
c) zapojování do komunitních procesů
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
 
 
čl. IV
Členství ve sdružení
 
1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let.
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba prostého souhlasu  výboru sdružení.
3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím výboru sdružení o vyloučení;
— úmrtím člena sdružení;
— zánikem sdružení.
5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení.
 
 
čl. V
Orgány sdružení
 
Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení
 
 
čl. VI
Členská schůze
 
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 7 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
— volí výbor sdružení, předsedu sdružení a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.
 
 
čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
 
1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou tři roky. Předseda sdružení je členem výboru sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (stejně tak jako v případě rovnosti hlasů při rozhodování členské schůze).
2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnost.
3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
 
 
čl. VIII
Revizor sdružení
 
1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
 
čl. IX
Zásady hospodaření
 
1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z vedlejší činnosti, která není v rozporu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
 
 
čl. X
Okolnosti zániku sdružení
 
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s